Mariska Aanhane
Jouw leefstijl- en vitaliteitscoach

Privacy beleid

Aanhane Lifestyle Coaching en Advies


Artikel 1. Definities


1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

 • a. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies: de gebruiker van dit privacy beleid: de Eenmanszaak Aanhane Lifestyle Coaching en Advies, gevestigd aan de van Iersellaan 48, 2211 HJ te Noordwijkerhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 87944170 en die is aangesloten bij Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN);
 • b. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Aanhane Lifestyle Coaching en Advies, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Aanhane Lifestyle Coaching en Advies i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
 • c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanhane Lifestyle Coaching en Advies en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Aanhane Lifestyle Coaching en Advies aanbiedt;
 • d. website: de website https://www.aanhanecoachingenadvies.nl/ die door Aanhane Lifestyle Coaching en Advies wordt beheerd;
 • e. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.


Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Aanhane Lifestyle Coaching en Advies is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Aanhane Lifestyle Coaching en Advies volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens aan Aanhane Lifestyle Coaching en Advies  heeft verstrekt, bijvoorbeeld via de website of via de website van BLCN, of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Aanhane Lifestyle Coaching en Advies.
2.4. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • a. Voor- en achternaam;
 • b. Adres;
 • c. Postcode en plaats;
 • d. Telefoonnummer;
 • e. E-mailadres;
 • f. Geboortedatum (alleen indien noodzakelijk);
 • g. Burgerservicenummer (alleen indien noodzakelijk);
 • h. Geslacht (alleen indien noodzakelijk);
 • i. Bijzondere persoonsgegevens; medische gegevens.

2.5. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies verwerkt enkel bijzondere persoonsgegevens indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies kan echter niet altijd controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies raadt ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder of wettelijk vertegenwoordiger er van overtuigd is dat Aanhane Lifestyle Coaching en Advies zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met Aanhane Lifestyle Coaching en Advies middels de contactgegevens opgenomen in artikel 9.1 en dan zal Aanhane Lifestyle Coaching en Advies de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen of toestemming van de betrokkene.
3.2. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
 • b. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan de betrokkene;
 • c. het tot stand komen van de overeenkomst;
 • d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
 • e. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
 • f. het behandelen van een betaling;
 • g. het opbouwen en bijhouden van een klantenadministratie;
 • h. het sturen van een factuur;
 • i. het voldoen aan administratieve plichten;
 • j. om de website en de dienstverlening van Aanhane Lifestyle Coaching en Advies te verbeteren;
 • k. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

3.3. De verstrekking van de bedrijfsnaam (indien van toepassing), voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de deze persoonsgegevens kan geen overeenkomst tot stand komen.
3.4. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens

4.1. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 • a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 • b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 • c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

4.2. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

 • a. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
 • b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 • c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • d. de doorgifte geschiedt aan een door Aanhane Lifestyle Coaching en Advies voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Aanhane Lifestyle Coaching en Advies een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

5.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 6. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

6.1. Op verzoek verleent Aanhane Lifestyle Coaching en Advies aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Aanhane Lifestyle Coaching en Advies van hem bijhoudt en verstrekt Aanhane Lifestyle Coaching en Advies de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
6.2. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Aanhane Lifestyle Coaching en Advies van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
6.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Aanhane Lifestyle Coaching en Advies worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van Aanhane Lifestyle Coaching en Advies. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 7. Bezwaar


7.1. De betrokkene kan bij Aanhane Lifestyle Coaching en Advies bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Aanhane Lifestyle Coaching en Advies het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Aanhane Lifestyle Coaching en Advies met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Aanhane Lifestyle Coaching en Advies bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 8. Recht van beperking


8.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Aanhane Lifestyle Coaching en Advies verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.


Artikel 9. Contact


9.1. Voor vragen over de wijze waarop Aanhane Lifestyle Coaching en Advies persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Aanhane Lifestyle Coaching en Advies van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Aanhane Lifestyle Coaching en Advies.

Contactgegevens:
Aanhane Lifestyle Coaching en Advies
adres: van Iersellaan 48
postcode/plaats: 2211 HJ Noordwijkerhout
e-mailadres: info@aanhanecoachingenadvies.nl
telefoonnummer: 0623221402


9.2. Indien Aanhane Lifestyle Coaching en Advies op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Aanhane Lifestyle Coaching en Advies de betrokkene daarvan op de hoogte.


Artikel 10. Beveiligingsmaatregelen


10.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Aanhane Lifestyle Coaching en Advies verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
10.2. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:

 • a. Pc en documenten met persoonsgegevens zijn vergrendeld met een wachtwoord;
 • b. Indien een probleem zich voordoet, het probleem verhelpen en personen in de database op de hoogte stellen;
 • c. Als iemand het idee heeft dat zijn gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, dient hij contact op te nemen, schriftelijk of via de e-mail, bij Aanhane Lifestyle Coaching en Advies, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van Aanhane Lifestyle Coaching en Advies.


Artikel 11. Privacy beleid van derden


11.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.


Artikel 12. Wijzigingen


12.1. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Aanhane Lifestyle Coaching en Advies.


Artikel 13. Datalek


13.1. Indien zich bij Aanhane Lifestyle Coaching en Advies een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Aanhane Lifestyle Coaching en Advies daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
13.2. Indien er sprake is van een datalek bij Aanhane Lifestyle Coaching en Advies dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Aanhane Lifestyle Coaching en Advies de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.


Artikel 14. Cookies


14.1. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies gebruikt functionele en analytische cookies.
14.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
14.3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website.
14.4. Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatst

Het soort cookie

Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst

Aanhane Lifestyle Coaching en Advies

Functionele cookie

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.

Aanhane Lifestyle Coaching en Advies ten behoeve van het gebruik van Google Analytics

Analytische cookie

Door het gebruik van analytische cookies kan Aanhane Lifestyle Coaching en Advies zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Aanhane Lifestyle Coaching en Advies  op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

14.5. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van Aanhane Lifestyle Coaching en Advies ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. Aanhane Lifestyle Coaching en Advies raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

Artikel 15. Klacht indienen


15.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Aanhane Lifestyle Coaching en Advies niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn